انتشارات سیب کال درباره ما و هدف ما: وبلاگ انتشارات سیب کال، پاره ای از هدف بزرگ ما یعنی " موسسه فرهنگی و هنری " است که در آتیه ای نه چندان دور به همت یاران جانی، و فرهیحتگان و اهل دانایی جامعه در کشور موجودیت و هویت خود را اعلام خواهد نمود. هدف نهایی ، راه و مسیر ما کاملا فرهنگی ست و با انگیزه ی ارتقاء سطح بینش عمومی، و در راه اعتلای فرهنگ واندیشه اسلامی، ترویج فرهنگ وهنراصیل ایرانی – اسلامی ، بر اساس اهداف فرهنگی تعریف شده در قانون اساسی با بهره گیری از همه ابزار و زمینه ها، آموزش، توسعه و مستندسازی فرهنگ شفاهی و ادبیات بومی و قومی را ، فارغ از وابستگی های حزبی و جناحی شروع به کار نموده است. دست اندر کاران این مجموعه امید دارند با همفکری و همراهی عناصر فرهنگی، نیز با پشتیبانی مسئولان فرهنگی و کارگزاران دست اندرکار، در راه بهبود و ترویج و گسترش آداب و رسوم و سنن؛ بر اساس نیاز هم استانی های عزیز و استان های همجوار به ویژه جوانان اندیشمند تلاش خواهند نمود تا بتوان آسیب ها را به حداقل رساند. انتشارات سیب کال در راستای اهداف خود برای همگان و متعلق به همه است و درنظر دارد در حوزه ی فرهنگ عمومی و فرهنگ مکتوب با مشترکات واحد، در گروه و دسته ها مختلفی فعالیت خواهد نماید که در این فرا، راه دست یاری به سوی همه علاقمندان دراز می نماید. http://sibekaal36.mihanblog.com 2019-05-19T18:37:35+01:00 text/html 2019-04-05T12:45:54+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری روز جهانی کتاب کودک http://sibekaal36.mihanblog.com/post/53 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qir4_rooz-jahani-ketab-koodak-2019.jpg" alt=""> <div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">دوم آوریل «سیزده فروردین»روز جهانی کتاب کودک است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">شعار امسال : کتاب‌ها به ما کمک می‌کنند آرام بگیریم.</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2015-09-18T15:23:47+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری پیرهن هفت رنگ تک منتشر شد http://sibekaal36.mihanblog.com/post/52 <p align="center"><img width="1" height="1654" align="baseline" style="width: 392px; height: 561px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8212750676/01.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2015-09-18T15:20:31+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری پیوند پایدار (فیلمنامه) منتشر شد http://sibekaal36.mihanblog.com/post/51 <p align="center"><img height="721" align="baseline" style="height: 521px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8212750168/3.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2015-09-18T15:09:17+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری چاپ کتاب فنولوژی قمری معمولی در دو منطقه کرخه و الهایی http://sibekaal36.mihanblog.com/post/50 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><div align="right"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><table width="100%" align="right" class="MsoNormalTable" style="width: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle;" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1;"><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> &nbsp;</font><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2;"><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> &nbsp; </font><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3;"><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font><p align="center"><img width="6" height="990" align="baseline" style="width: 379px; height: 509px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8212748276/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="center">&nbsp;</div></p><div align="center">&nbsp;</div><p></p><p align="center">&nbsp;</p></td><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"><p align="center"><font face="Times New Roman"></font>&nbsp;<div align="center"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></div><p></p><div align="center"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></div><p></p><div align="left"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></div><p></p></font></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">&nbsp;</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes;"><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span>&nbsp;</p><font face="Times New Roman"> &nbsp; </font></td><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"></font></td></tr></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2015-09-10T14:47:03+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری دو منظومه برای بار دوم زیر چاپ رفت http://sibekaal36.mihanblog.com/post/48 <p align="center"><img height="1443" align="baseline" style="height: 487px;" alt="" src="http://8pic.ir/images/ibet6bouf2vd3yx0vp8c.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2015-05-14T01:33:49+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری زندگی‌نامه زنده‌یاد محمدعلی سپانلو http://sibekaal36.mihanblog.com/post/43 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify; line-height: 165%;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='line-height: 165%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style='line-height: 165%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>محمدعلی </span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88" target="_blank"><span lang="FA" style='color: windowtext; line-height: 165%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>سپانلو </span></a><span lang="FA" style='line-height: 165%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>شاعر و مترجم ایرانی درگذشت.<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>زندگینامه سپانلو</span></b><b><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> <br> </span></b><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>زنده‌یاد سپانلو </span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>در کنار برگردان آثار ادبی، مجموعه‌های شعری از جمله رگبارها، پیاده‌روها، نبض وطنم را می‌گیرم، تبعید در وطن، ساعت امید، فیروزه در غبار، پاییز در بزرگراه، و قایق‌سواری در تهران را در کارنامه خود دارد. سپانلو آثاری از نویسنده‌های مطرح دنیا مثل آلبرکامو و ژان پل سارتر را نیز ترجمه کرده است. او دانش‌آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران بود.<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>وی روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۱۹ برابر با ۲۰ نوامبر ۱۹۴۰ در شهر تهران به دنیا آمد و از روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در پی ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران بستری‌شده بود؛ و سرانجام در روز ۲۱ اردیبهشت برابر با ۱۱ مه ۲۰۱۵ سن ۷۵ سالگی درگذشت.</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><br> <span style="color: red;">معرفی</span></span></b><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><br> سپانلو روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۱۹ در شهر تهران به دنیا آمد. وی از روز سه‌شنبه </span><a title="۱۵ اردیبهشت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>۱۵ اردیبهشت</span></a><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۹۴ در پی ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران بستری‌شده بود؛ و سرانجام در روز ۲۱ اردیبهشت در ۷۵ سالگی درگذشت.<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>محمدعلی سپانلو شاعر، منتقد ادبی، و مترجم بود. وی بیش از پنجاه جلد کتاب در زمینه‌های شعر و داستان و تحقیق، به‌صورت تألیف یا ترجمه، منتشر کرد. در بیست سال گذشته، او به‌عنوان یکی از چند نماینده‌ی معدود ادبیات معاصر فارسی در بسیاری از گردهمایی‌های بین‌المللی در اروپا و آمریکا شرکت کرده و گفته می‌شود که سهمِ بزرگی در معرفی ادبیات ایران به جهانیان دارد. بسیاری از آثار او تا به حال به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، هلندی، عربی، و سوئدی ترجمه شده‌است. کتاب نویسندگان پیشروِ ایران که گلچینی از آثار داستانی نویسندگان قرن بیستم ایران، به همراه بررسی آن‌هاست، جزوِ منابعِ درسی در بسیاری از دانشگاه‌های ایران است و تابه‌حال فروش بسیار بالایی داشته است. ضمناً سپانلو از معدود شاعران و نویسندگان ایرانی است که در دنیای ادبیات غرب نیز شناخته‌شده، و توانسته است نشان شوالیه نخل (لژیون دونور) آکادمی فرانسه (بزرگ‌ترین نشانِ فرهنگی کشورِ فرانسه)، و جایزه‌ی ماکس ژاکوب (بزرگ‌ترین جایزه‌ی شعرِ فرانسه) را دریافت کند.<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>ازآنجاکه تهران یکی از اصلی‌ترین عنصرهای شعر محمدعلی سپانلو بود؛ یکی از لقب‌های وی در فضای مجازی «شاعر تهران» است.<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 5pt; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>زندگی شخصی</span></b><b><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><br> </span></b><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>سپانلو، پس از اتمام دانشگاه و دوران نظام‌وظیفه، در سال ۱۳۴۴ با شاعر و نویسنده جوان، پرتو نوری‌علاء ازدواج کرد. دختر وی، شهرزاد سپانلو خواننده موسیقی پاپ و پسرش، سندباد سپانلو حاصل این ازدواج هستند. پرتو نوری‌علاء در سال ۱۳۶۴ برای همیشه از سپانلو جدا شد و با فرزندانش به آمریکا رفت.<b><br> <span style="color: red;">مستندی درباره سپانلو</span></b><br> فیلم نام تمام مردگان یحیاست، مستندی نود دقیقه‌ای ست که آرش سنجابی درباره‌ی محمدعلی سپانلو ساخته است. این فیلم را سعید اردهالی تهیه‌کنندگی کرده و نشر کتاب آمه منتشر کرده است.<b><br> <span style="color: red;">بازیگری</span><br> </b>سپانلو در سال ۱۳۸۰ در فیلمی به نام رخساره به ایفای نقش پرداخت و با میترا حجار همبازی بود. وی همچنین در فیلم شناسایی (۱۳۶۶)، ستارخان (۱۳۵۱) و آرامش در حضور دیگران (۱۳۵۱) نیز به ایفای نقش پرداخته است.<b><br> <span style="color: red;">جوایز</span></b><br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> جایزه شعر ماکس ژاکوب فرانسه<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> شوالیه شعر فرانسه (شوالیه نخل آکادمیک؛ از ایرانیانی که پیش از او این نشان را دریافت کرده‌اند رضا سیدحسینی و پس از او احمد کامیابی مسک را می‌توان شمرد)<br> <b><span style="color: red;">درگذشت</span></b><br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> محمدعلی سپانلو چند سالی از سرطان ریه رنج می‌برد و درپی ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش </span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR">ICU</span><span dir="RTL"></span><span style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">بستری‌شده‌ بود که سرانجام شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 در سن 75 سالگی بر اثر عارضه ریوی و تنفسی در بیمارستان سجاد تهران درگذشت.<br> <b><br> <span style="color: red;">آثار</span></b><span style="color: red;"><br> <b>مجموعه اشعار</b></span><br> <br> </span></span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۴۲ - آه... بیابان<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۴۴ - خاک<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۴۶ - رگبارها<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۴۷ - پیاده‌روها<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۵۲ - سندباد غایب<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۵۶ - هجوم<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۵۷ - نبض وطنم را می‌گیرم<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۶۶ - خانم زمان<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۶۸ - ساعت امید<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۷۱ - خیابان‌ها، بیابان‌ها<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۷۷ - فیروزه در غبار<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۷۹ - پاییز در بزرگراه<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۸۱ - ژالیزیانا<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۸۱ - تبعید در وطن<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۹۰ - قایق‌سواری در تهران<br> <br> <b><span style="color: red;">سایر تألیفات</span></b><br> <br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۴۹ - مردان (مجموعه ۵ قصه)<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۴۹ - بازآفرینی واقعیت: مجموعه ۲۷ قصه از ۲۷ نویسنده معاصر ایران<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۶۲ - نویسندگانِ پیشروِ ایران (تاریخچه رمان، قصه کوتاه، نمایشنامه و نقد ادبی در ایران معاصر)<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۷۷ - چهار شاعرِ آزادی: جستجوی در سرگذشت و آثار عارف، عشقی، بهار، فرخی یزدی (چاپ <o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 5pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>۱۹۹۴ (میلادی), استکهلم)<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> تعلق و تماشا<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> هزار و یک شعر (آنتولوژی شعر نو فارسی در قرن بیستم)، انتشارات کاروان<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> قصه‌ی قدیم - ۱۱۱ قصه از سرچشمه‌های ایران و اسلام انتشارات کاروان<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> شعر رقصان شمس، انتشارات کاروان<br> <br> <b><span style="color: red;">ترجمه</span></b><br> <br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> آن‌ها به اسب‌ها شلیک می‌کنند. نوشته‌ی هوراس مک‌کوی.<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> «مقلدها» نوشته گراهام گرین<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> «شهربندان» نوشته آلبرکامو<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> «عادلها» نوشته آلبرکامو<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> «کودکی یک رئیس» نوشته ژان پل سارتر<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> «دهلیز و پلکان» اشعار یانیس ریتسوس<br> </span><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> ۱۳۷۲ - «گیوم آپولینر در آیینه آثارش» اشعار و زندگینامه گیوم آپولینر<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: red; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>قطعه شعری از<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>سپانلو<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 171pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: background1;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>پنهان کردم در نفس تو گنج‌هایم را </span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>در ژرف‌ترین خواب تو اسـرارم را </span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 171pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: background1;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>پنـهان ز تو ، آهسته امـانت دادم </span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>من در نفس تو رود را پوییدم </span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بازیچه‌ی مـوج </span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>از راه تنفس دهـان با تو </span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>از غرق شدن به زندگی برگشت </span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Nazanin";' dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>هر <span style="background: white; mso-shading-themecolor: background1;">بازدم تو </span>روح رؤیـای مـن است<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 171pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: background1;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;'>&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 171pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: background1;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>«محمدعلی سپانلـو»<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 171pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: background1;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>از شعر: دم‌به‌دم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-background-themecolor: background1;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>منبع : ویکی پیدیا و چند جای دیگر</span></b><b><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2015-05-07T19:04:33+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری آشنایی با هفته کتاب http://sibekaal36.mihanblog.com/post/42 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>هفته کتاب مجموعه مراسمی است که از سال 1372 هر ساله بین روزهای 10 تا 24 آبان به ابتکار و هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی، جهاد دانشگاهی، کانون فرهنگی و هنری مساجد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مؤسسه خانه کتاب و تشکل‌های صنفی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم همکاری دارند. <o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>مبتکران این مناسبت اهداف گسترده‌ای برای آن قائل شده‌اند، مانند تقویت بنیه فرهنگی کشور؛ توسعه، هدایت و رونق اقتصاد کشور؛ تشویق مردم به کتاب و کتابخوانی و ایجاد عادت به مطالعه؛ کمک به حل مشکلات و تنگناهای تولید و توزیع کتاب؛ تجهیز کمّی و کیفی کتابخانه‌ها؛ و افزایش ظرفیت‌های فرهنگی کشور.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>برجسته‌ترین اقدام در این هفته برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ فروش کتاب در مراکز استان‌های کشور است.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>بسیاری از ناشران خصوصی در این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند و کتاب‌های خود را با تخفیف به علاقه‌مندان می‌فروشند.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>با همکاری مدارس هر شهر، برای دانش‌آموزان برنامه‌های خرید و بازدید از نمایشگاه‌ها تنظیم و اجرا می‌گردد.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>برای تشویق به کتابخوانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال میلیون‌ها تومان بُن خرید کتاب به رایگان در میان دانش‌آموزان توزیع می‌کند.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>بر اساس یک سیاست تدوین شده، طی این هفته اخبار مربوط به کتاب و چاپ و نشر در صدر اخبار کشور قرار می‌گیرد و مراسم و فعالیت‌های علمی و فرهنگی با مضمون کتاب برگزار می‌شود.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>روزهای هفته کتاب را همه ساله نام‌گذاری می‌کنند و فعالیت‌های پیش‌بینی شده هر روز را متناسب با عنوان آن انتخاب می‌کنند.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>از آن جمله می‌توان به روزهای کتاب و کتابخوانی؛ کتاب، دانشگاه و حوزه؛ کتاب و دانش‌آموز و دانشجو؛ کتاب، کتابخانه و خادمان نشر؛ کتاب و ولایت؛ و کتاب و گفت‌وگوی تمدن‌ها اشاره کرد.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>طی سال‌های گذشته ابتکارهایی در جریان برگزاری هفته کتاب صورت گرفته که به‌عنوان رویدادهای جنبی، شکل دائمی یافته‌اند.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>انتخاب کتاب سال دانشجویی از 1373؛ انتخاب و معرفی خادمان نشر؛ انتخاب کتاب سال ولایت از 1377 برای انتخاب و معرفی کتاب‌ها در موضوع زندگی و آثار چهارده معصوم (س)؛ جشنواره ادب پایداری که نخستین بار از هشتمین دوره هفته کتاب در چهار رشته شعر، داستان، و فیلمنامه برگزار شده، از آن جمله‌اند.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>هفته‌نامه موسوم به کتاب هفته، که جای خود را به‌عنوان یک نشریه کتابشناختی موفق در کشور باز کرده، در ششمین دوره هفته کتاب متولد شد.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>این نشریه رسانه‌ای برای نقد و معرفی تازه‌های نشر و گزارش‌ها و تحلیل‌ها در زمینه صنعت نشر است. اما گذشته از آن، با گزارش منظم تمام کتاب‌هایی که هر هفته اجازه نشر یافته‌اند، نقش یک کتابشناسی ملی آینده‌نگر را در ایران بازی می‌کند.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>در هفته کتاب، در مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها، و استان‌های کشور نمایشگاه‌ها و جشن‌های کتاب و سخنرانی در موضوع چاپ و نشرِ کتاب برگزار می‌شود.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی و مساجد، برگزاری مسابقه، مصاحبه و میزگرد، انتخاب کتابداران نمونه، راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار در روستاها، تجهیز کتابخانه‌های ویژه نابینایان، و برپایی کارگاه‌های آموزشی برای ناشران و دست‌اندرکاران حوزه کتاب از دیگر فعالیت‌های مرسوم هفته کتاب است.<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>منبع :<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR">http://www.iranmojri.com</span></b><b><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2015-03-12T10:30:57+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری کتاب تصویرسازی سقف بیمارستان کودکان چاپ شد http://sibekaal36.mihanblog.com/post/41 <p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://8pic.ir/images/227at80oaufzmb99o1n2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><div align="right"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><table width="78%" align="right" class="MsoNormalTable" style="width: 78.76%; mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-table-dir: bidi;" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 13.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"><td width="25%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 25.24%; height: 13.5pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏سرشناسه</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="2%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 2.38%; height: 13.5pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="72%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 72.38%; height: 13.5pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏‫فلاحی، ‏‫فرزانه، ‏‫۱۳۶۵ -‏</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 1;"><td width="25%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 25.24%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏عنوان و نام پدیدآور</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="2%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 2.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="72%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 72.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>تصویرسازی سقف بیمارستان کودکان/فرزانه فلاحی.</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 2;"><td width="25%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 25.24%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏مشخصات نشر</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="2%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 2.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="72%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 72.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>اهواز: سیب کال، ‏‫۱۳۹۳.</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 3;"><td width="25%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 25.24%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏مشخصات ظاهری</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="2%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 2.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="72%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 72.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏‫۱۶۰ص.: مصور(بخشی رنگی).&nbsp;</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 4;"><td width="25%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 25.24%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏شابک</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="2%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 2.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="72%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 72.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏‫100000 ریال</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:978-600-94528-3-5<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 5;"><td width="25%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 25.24%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏وضعیت فهرست نویسی</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="2%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 2.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="72%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 72.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>فیپا</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes;"><td width="25%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 25.24%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‏موضوع</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="2%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 2.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><td width="72%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 72.38%; height: 14.25pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>کودکان -- بیمارستان‌ها-- طرح و ساختمان</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></b><b><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b>&nbsp;</p><font face="Times New Roman"> </font></td></tr></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p> text/html 2015-03-12T10:14:37+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری کتاب تاریخ آموزش و پرورش و مدارس مسجدسلیمان چاپ شد http://sibekaal36.mihanblog.com/post/40 <p> </p><p align="center"><img width="2" height="346" align="baseline" style="width: 307px; height: 388px;" alt="" src="http://8pic.ir/images/zaeyti1cmtp1rgax369g.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div></p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><font face="Times New Roman" size="3"><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div align="right"> <table width="100%" align="right" class="MsoNormalTable" style="width: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-table-dir: bidi;" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>‏سرشناسه</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>:</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>ع‍ب‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ن‍ی‌، دان‍ش‌، ۱۳۴۶-</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></strong></p><strong> </strong></td><strong> </strong></tr><strong> </strong><tr style="mso-yfti-irow: 1;"><strong> </strong><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>‏عنوان و نام پدیدآور</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>:</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>تاریخ آموزش و پرورش ومدارس مسجدسلیمان</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></strong></p><strong> </strong></td><strong> </strong></tr><strong> </strong><tr style="mso-yfti-irow: 2;"><strong> </strong><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>‏مشخصات نشر</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>:</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>اهواز: سیب کال۱۳۹۳.</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></strong></p><strong> </strong></td><strong> </strong></tr><strong> </strong><tr style="mso-yfti-irow: 3;"><strong> </strong><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>‏مشخصات ظاهری</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>:</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>۳۱۷ص.: مصور، جدول&nbsp;،نمودار&nbsp;؛ ۲۲×۲۹ س‌م.</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong></tr><strong> </strong><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><strong> </strong><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>‏شابک</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>:</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong>978-600-7778-03-6<o:p></o:p></strong></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong></tr><strong> </strong><tr style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes;"><strong> </strong><td width="20%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 20%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>‏وضعیت فهرست نویسی</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="5%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 5%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong>:</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><strong> </strong></td><strong> </strong><td width="75%" valign="top" style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); width: 75%; background-color: transparent;"><strong> </strong><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><strong>فیپای مختصر</strong></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><p> </p></font><p>&nbsp;</p> text/html 2015-02-24T19:57:07+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری چند مشت خاک بر ریشه سرخ بلوط چاپ شد http://sibekaal36.mihanblog.com/post/39 <p align="center"><img height="866" align="baseline" style="height: 477px;" alt="" src="http://8pic.ir/images/djgcozdd7imliw58po5w.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div><p></p> text/html 2015-02-21T15:06:01+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری پایتخت جهانی کتاب http://sibekaal36.mihanblog.com/post/38 <p> </p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><font size="3">از ویکی‌پدیا، <o:p></o:p></font></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>پایتخت جهانی کتاب</span></b><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> عنوانی است که از سال ۲۰۰۱ میلادی به این‌سو هر ساله از سوی سازمان یونسکو به شهری داده می‌شود که در جهت تقویت جایگاه کتاب و خواندن آن کوشش شایانی کرده‌باشد. هدف یونسکو این است تا از این طریق در آن سال به اجرای برنامه‌های فرهنگی مرتبط با کتاب بپردازد و از این راه شوق مطالعه را در مردم ایجاد کند. این انتخاب هیچ جایزه</span></b><b><span lang="FA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> </span></b><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>مالی را برای برگزیده آن دربر ندارد؛ بلکه تصدیق بهترین برنامه اختصاص داده‌شده به کتاب و کتاب‌خوانی است.<o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>سازمان یونسکو هر سال یک شهر را با کمک سه مرکز بین‌المللی کتاب به عنوان پایتخت کتاب تعیین می‌کند که این سه مرکز انجمن ناشران بین‌المللی کتاب، اتحادیه بین‌المللی فروشندگان کتاب و اتحادیه بین‌المللی انجمن کتابخانه‌ها است. سالی که شهر برگزیده عنوان پایتخت جهانی کتاب را دارا است از ۲۳ آوریل یعنی روز جهانی کتاب تا ۲۲ آوریل سال بعد از آن ادامه دارد.<o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بانکوک سیزدهمین شهری است است که به عنوان پایتخت جهانی کتاب انتخاب می‌شود. کمیته تصمیم‌گیرنده اعطای این عنوان دلیل انتخاب بانکوک را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۳ «ایجاد انگیزه برای سهیم شدن و شرکت مردم در زنجیره تامین کتاب، حضور فعال بازیگران تایلندی در پروژه‌ای ادبی که از قبل به همین منظور طراحی شده و همچنین عمل به تعهدات در حوزه نشر» اعلام کرده‌است.<o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>پیش از این مادرید اسپانیا (۲۰۰۱)، اسکندریه مصر (۲۰۰۲)، دهلی نو هندوستان (۲۰۰۳)، آنتورپ بلژیک (۲۰۰۴)، مونترال کانادا (۲۰۰۵)، تورین ایتالیا (۲۰۰۶)، بوگوتا کلمبیا (۲۰۰۷)، آمستردام هلند (۲۰۰۸)، بیروت لبنان (۲۰۰۹)، لوبلیانا اسلوونی (۲۰۱۰)، بوینوس آیرس آرژانتین (۲۰۱۱) و ایروان ارمنستان (۲۰۱۲) پایتخت جهانی کتاب بودند.<o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>تهران یک بار در سال ۲۰۰۶ و بار دیگر در سال ۲۰۱۱ برای کسب عنوان «پایتخت کتاب جهان» تقاضا داده‌است که هر دو تقاضا رد شده‌است. <o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-size: 11.0pt;'>معیارها</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>کمیته انتخاب و معرفی نامزدها از برنامه‌هایی استقبال می‌کند که توسط شهردار یک شهر اجرا یا تأیید شده و در جهت ترویج و گسترش کتاب‌خوانی است.<o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>کمیته انتخاب نامزدها توجه خود را به برنامه‌های خاصی جلب می‌کند که به این شرح‌اند: درجه مشارکت همه سطوح (از شهری تا بین‌المللی)، تأثیر بالقوه این برنامه‌ها، دامنه و کیفیت فعالیت‌هایی که توسط کاندیداها طرح شده‌است و گستره‌ای که در آن ناشران، نویسندگان‌، کتاب‌فروش‌ها و کتابداران درگیر می‌شوند و سازمان‌های غیردولتی هم در آن فعال هستند و هر پروژه دیگری که کتاب و کتاب‌خوانی را ارتقا می‌دهد. همچنین برنامه‌ها باید در راستای ارتقای آزادی بیان و اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. <o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Roya"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-size: 11.0pt;'>شهرهای برگزیده</span></b><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Roya"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><o:p></o:p></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><div align="right" dir="rtl"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><table class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi;" dir="rtl" border="0" cellpadding="0"><font face="Times New Roman"> </font><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>سال</span></b><b><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>شهر</span></b><b><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>کشور</span></b><b><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 1;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۱</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="مادرید" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>مادرید</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f> <v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"> <o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"> </o:lock><v:shape id="Picture_x0020_2" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png" o:spid="_x0000_i1037"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Spain.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png"> </v:imagedata></v:shape></v:path></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas></v:stroke></v:shapetype></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>اسپانیا</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 2;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۲</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="اسکندریه" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>اسکندریه</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_3" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Flag_of_Egypt.svg/23px-Flag_of_Egypt.svg.png" o:spid="_x0000_i1036"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Egypt.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>مصر</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 3;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۳</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="دهلی نو" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>دهلی نو</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_4" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_India.svg/23px-Flag_of_India.svg.png" o:spid="_x0000_i1035"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_India.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>هند</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۴</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="آنتورپ" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>آنتورپ</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_5" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png" o:spid="_x0000_i1034"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بلژیک</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 5;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۵</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="مونترآل" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D9%84"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>مونترآل</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_6" style="width: 17.25pt; height: 9pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Flag_of_Canada.svg/23px-Flag_of_Canada.svg.png" o:spid="_x0000_i1033"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Canada.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>کانادا</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 6;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۶</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="تورین" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>تورین</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_7" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png" o:spid="_x0000_i1032"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Italy.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>ایتالیا</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 7;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۷</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="بوگوتا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بوگوتا</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_8" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/23px-Flag_of_Colombia.svg.png" o:spid="_x0000_i1031"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Colombia.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>کلمبیا</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 8;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۸</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="آمستردام" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>آمستردام</span></a><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_9" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png" o:spid="_x0000_i1030"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_the_Netherlands.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>هلند</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 9;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۰۹</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="بیروت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بیروت</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_10" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Flag_of_Lebanon.svg/23px-Flag_of_Lebanon.svg.png" o:spid="_x0000_i1029"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Lebanon.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>لبنان</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 10;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۱۰</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="لیوبلیانا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>لیوبلیانا</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_11" style="width: 17.25pt; height: 9pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Flag_of_Slovenia.svg/23px-Flag_of_Slovenia.svg.png" o:spid="_x0000_i1028"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Slovenia.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>اسلوونی</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 11;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۱۱</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="بوئنوس آیرس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D8%B3"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بوئنوس آیرس</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_12" style="width: 17.25pt; height: 10.5pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/23px-Flag_of_Argentina.svg.png" o:spid="_x0000_i1027"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Argentina.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>آرژانتین</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 12;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۱۲</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="ایروان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>ایروان</span></a><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_13" style="width: 17.25pt; height: 9pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/23px-Flag_of_Armenia.svg.png" o:spid="_x0000_i1026"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Armenia.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>ارمنستان</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="mso-yfti-irow: 13; mso-yfti-lastrow: yes;"><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><span dir="RTL"></span>۲۰۱۳</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><a title="بانکوک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9"><span lang="FA" style='color: windowtext; font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بانکوک</span></a><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya"; mso-no-proof: yes;' dir="LTR"><v:shape id="Picture_x0020_14" style="width: 17.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_Thailand.svg/23px-Flag_of_Thailand.svg.png" o:spid="_x0000_i1025"> <v:imagedata o:title="23px-Flag_of_Thailand.svg" src="file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.png"> </v:imagedata></v:shape></span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style='font-family: "B Roya"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>تایلند</span></u><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style='mso-bidi-font-family: "B Roya";' dir="LTR"><o:p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p> text/html 2015-02-21T14:09:24+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری چرا اهواز پایتخت کتاب ایران شد؟ http://sibekaal36.mihanblog.com/post/37 <p> </p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Yekan"; font-size: 12.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-size: 11.0pt;'>اهواز به دلیل ارائه برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه، موثر و منسجم و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و فرهنگی، عنوان اولین پایتخت کتاب ایران را به خود اختصاص داد.</span><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Yekan"; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'> </span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Yekan";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; letter-spacing: -0.25pt; font-family: "B Yekan"; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران در نخستین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب دقایقی پیش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی و نیز مسئولان شهری 10 روستای دوستدار کتاب و 10 شهر نامزد پایتخت کتاب در کتابخانه ملی ایران آغاز شد.<o:p></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 176, 80); letter-spacing: -0.25pt; font-family: "B Yekan"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بر اساس این گزارش، از بین پنج شهر راه یافته به مرحله نهایی طرح پایتخت کتاب ایران شامل شهرهای یزد، بوشهر، گنبد کاووس، نیشابور و اهواز ـ مرکز استان خوزستان به عنوان اولین پایتخت کتاب ایران معرفی شد.<o:p></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: red; letter-spacing: -0.25pt; font-family: "B Yekan"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>به این ترتیب اهواز که در روزهای اخیر بیشتر با ریزگردها به صدر اخبار می‌آمد، این بار با عنوان پرافتخار «پایتخت کتاب ایران» به صدر خبرها بازگشت.<o:p></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; letter-spacing: -0.25pt; font-family: "B Yekan"; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>بر اساس بیانیه هیات داوران پایتخت کتاب ایران، اهواز به دلیل ارائه برنامه‌های نوآورانه، مشارکت جویانه، موثر و منسجم و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و فرهنگی، لوح افتخار وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو را دریافت کرد.<o:p></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; letter-spacing: -0.25pt; font-family: "B Yekan"; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>این لوح‌های پر افتخار به مدیرکل فرهنگ و ارشادا اسلامی و شهردار اهواز و به نمایندگی از مردم کتاب‌دوست این شهر تقدیم شد.<o:p></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; letter-spacing: -0.25pt; font-family: "B Yekan"; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>همچنین شهر یزد به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بومی و رویکرد مشارکت‌جویانه در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران، شهر بوشهر به دلیل ارائه برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه و مردمی، استفاده از ظرفیت‌های بومی در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران، شهر گنبد کاووس به دلیل ارائه برنامه‌های نوآورانه، کم هزینه و مردمی و استفاده از ظرفیت‌های محلی در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران و شهر نیشابور به دلیل برنامه‌های نوآورانه، مشارکت جویانه، منسجم و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی و هنری در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران، لوح تقدیر وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو را به عنوان شهرهای تقدیری طرح پایتخت کتاب ایران دریافت کردند.</span></p><span lang="FA" style='color: black; letter-spacing: -0.25pt; font-family: "B Yekan"; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><p><span><strong><font size="3"><font face="Calibri">http://www.mehrnews.com<o:p></o:p></font></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font size="3"><font face="Calibri"><b><span style="color: red;" dir="LTR"></span></b><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></b></font></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"><font size="3"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></font></p></span><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 19.2pt;" dir="RTL"></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p> text/html 2015-02-21T14:02:06+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری اهواز پایتخت کتاب ایران شد http://sibekaal36.mihanblog.com/post/36 <p> </p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 170%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(41, 0, 94); line-height: 170%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>بر اساس اعلام هیات داوران نخستین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران شهر اهواز به عنوان نخستین پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.<o:p></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 170%;" dir="RTL"><span style='color: blue; line-height: 170%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; text-decoration: none; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-no-proof: yes; text-underline: none;' dir="LTR"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas></v:stroke></v:shapetype></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 170%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 170%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>به گزارش <b>خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) </b>از میان<b> </b>10 شهر راه‌یافته به مرحله‌ نهایی نخستین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران، شهر اهواز به عنوان&nbsp;پایتخت کتاب ایران اعلام شد.<br> داوری مرحله نهایی را محمدرضا توکل صدیقی (نماینده اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران)، محسن حاجی زین‌العابدینی (نماینده انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران)، محمدرضا سعید‌آبادی (دبیر کل کمسیون ملی یونسکو)، سیدرضا صالحی امیری (مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه<br> ملی)، سیدعباس صالحی (معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی)، علیرضا مختارپور (دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی) و&nbsp; احمد مسجد جامعی (وزیر پیشین ارشاد اسلامی و عضو شورای شهر تهران) بر عهده داشتند.<br> هم‌چنین داوری طرح‌ها و ایده‌ها برای انتخاب پایتخت کتاب ایران در مرحله مقدماتی بر عهده بهروز فتحی، علیرضا کرمانی، محمد سلگی، حجت‌الله غلامعلی و ابوالقاسم مقیمی عراقی بوده است.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 170%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 170%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><o:p><span lang="FA" style='color: rgb(152, 152, 152); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳</span></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 170%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 170%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><o:p><span lang="FA" style='color: rgb(152, 152, 152); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><span style='line-height: 115%; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;'><font color="#000000">http://www.ibna.ir</font></span></span></o:p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p> text/html 2015-02-13T08:56:07+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری اهواز !!! http://sibekaal36.mihanblog.com/post/35 <p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://8pic.ir/images/hgavt09lduhj0xmelta0.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2015-02-13T08:48:00+01:00 sibekaal36.mihanblog.com عباس باوری بدون شرح !!! http://sibekaal36.mihanblog.com/post/33 <p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://8pic.ir/images/cc2cs725i0jqrmex02rw.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p>